Sociální služby Informace

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v regionu Jindřichův Hradec

Web: www.jhradec-kpss.cz

Velmi pěkná interaktivní a pravidelně aktualizovaná elektronická verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v našem okrese Jindřichův Hradec

Fokus Tábor, z.s. (pobočka JH)

(Nezisková organizace, služba je zdarma)

Václavská 130 (vchod z ulice Zárybničí)

377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: +420 777 721 705

Web: www.fokustabor.cz

Sociální služba je určena lidem od 16 let, kteří se potýkají s duševním onemocněním. Duševní onemocnění vypadá u každého jinak. Často ho doprovází pocity vyčerpání, strachu a nejistoty. V důsledku toho někdo ztrácí přátele, zaměstnání či dokonce chuť žít. Komunitní tým podporuje tyto lidi a jejich blízké, aby znovu nalezli rovnováhu ve svém životě

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi sv. Rity

(Farní charita Jindřichův Hradec)

Pravdova 837/II.

377 01 Jindřichův Hradec  

Telefon: +420 733 741 816

Web: www.jindrichuvhradec.charita.cz

Práce s celou rodinou, aktivizace, podpora rodičovských kompetencí. Cílovou skupinou jsou osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj.) pečující o děti ve věku do 18 let

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - KOMPAS

(Farní charita Jindřichův Hradec)

Arch. Teplého 1306/II.

377 01 Jindřichův Hradec  

Telefon: +420 733 741 816

Web: www.jindrichuvhradec.charita.cz

NZDM - KOMPAS nabízí bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem nebo mládeži k řešení jejich osobních problémů, bezpečnému trávení volného času. Chceme motivovat a pomoci klientům, aby našli sílu u sebe sama k řešení svých problémů. Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Rodinná poradna Jindřichův Hradec

(budova B, 3. patro, číslo dveří 135)

Janderova 147/II.

377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: +420 702 148 771, 702 005 983

Web: www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/rodinna-poradna

Odborné sociální poradenství, které je zaměřeno na osoby v těžké životní krizi, dále krizi předmanželské, manželské, rodinné a porozvodové. Jednou ze základních činností rodinné poradny je psychologická, terapeutická a poradenská diagnostika

I My, o.p.s.

Třída Dr. Edvarda Beneše 286/5

392 01 Soběslav

Telefon: +420 775 104 920

Web: www.imypomahame.cz

Raná péče je terénní sociální služba pro podporu dítěte a rodiny, zaměřená na pomoc rodinám dětí od narození do 7 let věku se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením nebo s ohroženým a opožděným vývojem či dětí s poruchou autistického spektra. Více info: I MY

Středisko výchovné péče - SVP

(multiobor. tým - psycholog, spec. pedagog, soc. pracovník)

Janderova 147/II.

377 01 Jindřichův Hradec  

Telefon: +420 777 356 748, 384 351 366

Web: www.svpjh.cz

SVP slouží bezplatně dětem ve věku od 6 do 18 let a mladým dospělým do 26 let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání, a to ambulantní formou. SVP poskytuje služby: diagnostické, preventivně výchovné, poradenské v oblastech poruch chování dysfunkčních rodinných vztahů, školní neúspěšnosti, narušeného klimatu ve třídě, pedagogických přístupů. Více info: SVP

Speciálně pedagogické centrum pro MP a PAS v ČB

(Odloučené pracoviště J. Hradec, Mgr. Iva Benešová)

Pravdova 837/II.

377 01 Jindřichův Hradec  

Telefon: +420 601 151 477

Web: www.stitnehocb.cz/spc/kontakty

Poskytujeme dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům speciálně pedagogické, psychologické a sociální poradenství a péči s cílem podpořit rozvoj jejich osobnosti a usnadnit jim začlenění do společnosti. SPC zajišťuje své služby ambulantně v prostorách centra nebo v terénu. Veškeré služby poskytujeme bezplatně. Více info: SPC pro MP a PAS

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ logopedické Týn nad Vltavou

(Odloučené pracoviště J. Hradec, 4.patro, dveře č.101)

Pravdova 837/II.

377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: +420 727 879 268

Web: www.zslogopedicka-tnv.cz

Školské poradenské zařízení, věnující se dětem a studentům s narušením komunikačních schopností (NKS). Podpora dětem a studentům s NKS ve vzdělávání (MŠ – maturita) v regionu JH, metodické vedení učitelů a logopedických asistentů, přednášky pro rodiče, učitele, studenty, ambulantní logopedická péče, spolupráce se všemi zainteresovanými odborníky. Podrobnější info: SPC při ZŠ logop. TnV

Otevřená OKNA, z.ú.

Na Piketě 742/III.

377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: +420 724 594 724

Web: www.otevrenaokna.cz

Organizace podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Podrobnější info: Otevřená OKNA

YMCA Jindřichův Hradec

(Hana Nosková, předsedkyně výboru)

Bratrská 129/IV.

377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: +420 602 162 458

Web: www.ymca-jh.cz

Je křesťansky orientovaný spolek, který od roku 1991 nabízí v Jindřichově Hradci a okolí aktivity pro děti a mládež, sportovní aktivity, kulturní akce a aktivity pro seniory. Více info: YMCA JH

Metha, z.ú.

(Mgr. Bc. Božena Havlová)

Pravdova 837/II.

377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: +420 775 567 704

Web: www.osmeta.cz

Metha je nevládní organizace, která svoji činnosti působí převážně v okrese Jindřichův Hradec, Pomáhá lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku zneužívání návykových látek nebo závislosti na nich.
Vyvíjí preventivní činnost pro děti a mládež v oblasti rizikového chování, pořádá osvětově vzdělávací programy pro žáky a studenty, jejich rodiče a pedagogy

Prevent 99, z.ú.

(terénní pracovník pro region JH)

Heydukova 349

386 01 Strakonice

Telefon: +420 601 104 553

Web: www.prevent99.cz

Posláním Terénního programu je poskytování služeb terénní sociální práce uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí. Terénní pracovníci jim na místě poskytují informace, zdravotnický materiál a poradenství ke zlepšení sociální a zdravotní situace. Smyslem je předcházení poškození zdraví injekčních uživatelů drog a předcházení šíření infekčních nákaz a onemocnění, motivace k pozitivní změně životního stylu uživatelů a zprostředkování dalších služeb (lékařská pomoc, kontaktní centrum, zařízení léčby, substituční program, detoxikace)